RESEVILLKOR FÖR RESOR TILL GOTSKA SANDÖN

(Hämta resevillkor här) <<<<<<<<<<<<<<<
Turistverksamheten på Gotska Sandön arrangeras av Länsstyrelsen på Gotland i samarbete med Sandöresor, bifirma till Riksfärdtjänsten Sverige AB.

Ordningsregler

Gotska Sandön är en nationalpark. Vid vistelse på Gotska Sandön ska resenär respektera de lagar och regler som gäller för en sådan. Resenär ska också följa de anvisningar som ges av de tillsyningsmän och besöksvärdar som är stationerade på ön.

Bokningsbekräftelse

Det åligger beställaren att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart denna erhålls. Eventuella felaktigheter i denna måste påtalas utan dröjsmål.

Betalning

Senast 10 dagar efter bokning ska en anmälningsavgift om 10 % av bokningens totalpris betalas, dock lägst 500 kr. Slutbetalning ska ske senast 30 dagar före utresa.

Betalas inte anmälningsavgiften inom 10 dagar så tas bokningen bort. Har inte slutbetalning skett inom angiven tid, betraktas detta som en avbokning.

Bokas resan senare än 30 dagar före avresa, ska bokningen i sin helhet betalas omedelbart. Full betalning måste vara Sandöresor tillhanda innan avresa. I annat fall betraktas bokningen som ogiltig.

Ändring i bokning

En ändring av en bokning betraktas som en avbokning och en ny bokning. Det är dock tillåtet att ersätta resenär med annan person senast vardagen före resdagen. Ersätts barn av vuxen debiteras en tilläggskostnad.

Avbokning

Om avbokning sker senast 30 dagar före avresa återbetalas inbetalat belopp minus anmälningsavgift. Sker avbokning senare återbetalas noll kronor.

Har avbeställningsskydd köpts kan resenär avbeställa sin resa fram till tidpunkt för utresa, med följd att återbetalning sker av inbetalat belopp, exklusive kostnaden för avbeställningsskydd. För att denna återbetalning ska äga rum krävs att något av följande fall föreligger, som inte varit känt vid bokningstillfället:
- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbar resenären själv, make/maka, sambo, barn eller föräldrar.
- Händelse som drabbar resenär, som är utom dennes kontroll och som är av så allvarlig art att denne rimligen inte kan stå fast vid bokningen, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i
bostaden.
- Något av ovanstående fall drabbat medresenär på samma bokning, så att denne nödgats avbeställa sin resa.

Intyg från läkare, polis eller försäkringsbolag som styrker det inträffade måste vara Sandöresor tillhanda senast två veckor efter avbokningsdagen. Återbetalning kan därefter äga rum.

Uppskjuten eller inställd utresa

Sandöresor kan tvingas skjuta upp eller ställa in båtavgång beroende på omständigheter över vilka Sandöresor inte råder. Exempel på sådana omständigheter är otjänlig väderlek, tekniskt fel på fartyg eller myndighets påbud. Bedömning av väderleksläget görs normalt av fartygets befälhavare först strax före avgång.

I det fall Sandöresor nödgas skjuta upp utresan ett dygn eller mer, erbjuds resenärerna att välja ett av följande alternativ:
- Att i mån av plats medfölja nästa avgång på samma sträcka. Medför detta att reslängden avkortas återbetalar Sandöresor det boende som inte kan utnyttjas.
- Att i mån av plats omboka till en senare tidpunkt under samma säsong.
- Att avbeställa resan i sin helhet och erhålla full återbetalning.

Kostnader som uppstår för resenärer med anledning av uppskjuten eller inställd resa ersätts inte av Sandöresor.

Förlängd vistelse

Resenär som påbörjat sin resa och befinner sig på Gotska Sandön kan förlänga sin vistelse i mån av plats. I sådant fall debiteras merkostnad för boende samt en avgift per person.

Fysisk status

På Gotska Sandön finns ingen hamn. Detta innebär att båten antingen lägger till vid stranden eller att passagerarna stiger om till gummibåt som kör upp på stranden. Resenärer måste ha tillräcklig fysisk förmåga att klara dessa omstigningar.

Eftersom det inte finns någon hamn måste båten angöra ön på lämplig plats på öns läsida. Detta kan innebära att resenär måste gå upp till tio kilometer på sandstigar i delvis kuperad terräng för att nå övernattningsplatsen. Resenär måste ha tillräcklig fysisk förmåga att klara dessa promenader. Allt bagage transporteras dock genom besöksvärdarnas försorg.

Övrigt

Resenären ska städa sitt boende före utcheckning. Om så ej sker kommer resenären att tilläggsdebiteras för detta.

Resenären ansvarar själv för alla sina tillhörigheter. Det ligger t ex på resenären att själv kontrollera att dennes bagage verkligen lastas på och av båten. Sandöresor ersätter inte förlorade tillhörigheter.

På Gotska Sandön finns inga sjukvårdsresurser.

Personlig reseförsäkring ingår inte i bokningen. Sandöresor ansvarar inte för några kostnader i samband med sjukdom eller olycksfall såsom exempelvis kostnader för transport till sjukhus

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska snarast framföras skriftligt till Sandöresor, Västermarksgatan 34, 632 17 Eskilstuna.